Despre Activitatea de Evaluare Competențe

Ce este evaluarea competenţelor profesionale?

Competenţa profesională reprezintă capacitatea unei persoane de a utiliza cunoştinţe teoretice, deprinderi practice şi atitudini specifice pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă.
Evaluarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale este procesul de colectare a dovezilor de competenţă şi judecarea lor în raport cu cerinţele standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională.

Etapele procesului de evaluare sunt:

1. Înscrierea candidatului pentru evaluarea competenţelor
2. Asistarea candidatului pentru realizarea autoevaluării
3. Stabilirea unităţilor de competenţă pentru care candidatul solicită evaluarea
4. Pregătirea candidatului pentru evaluare
5. Planificarea şi organizarea procesului de evaluare
6. Culegerea dovezilor de competenţă
7. Analizarea dovezilor şi luarea deciziei privind competenţa
8. Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării
9. Eliberarea certificatului de competenţă

1. Înscrierea candidatului pentru evaluarea competenţelor

Candidatul depune o cerere la un centru de evaluare autorizat pentru ocupaţia/calificarea pentru care doreşte un certificat de competenţă. Acestuia i se repartizează un evaluator de competenţe profesionale certificat care va răspunde de punerea în aplicare a întregului proces de evaluare.

2. Asistarea candidatului pentru realizarea autoevaluării

Evaluatorul explică / detaliază la cererea candidatului conţinutul şi prevederile standardului, îi prezintă fişa de autoevaluare explicându-i modul de completare a acesteia. Candidatul analizează fiecare aspect al competenţelor pentru care solicită evaluarea, aşa cum este el identificat în fişa de autoevaluare, şi decide dacă poate sau nu să producă dovezi din care să rezulte clar şi fără echivoc că este competent. În acelaşi timp face un inventar al posibilelor dovezi de competenţă produse anterior, adică pe parcursul acumulării experienţei de muncă şi stabileşte sub ce formă poate să le prezinte evaluatorului.

3. Stabilirea unităţilor de competenţă pentru care candidatul solicită evaluarea

După ce candidatul a completat fişa de autoevaluare urmează analizarea ei împreună cu evaluatorul. În urma acestei analize, dacă evaluatorul constată că experienţa de muncă precum şi capacitatea profesională a candidatului pot fi puse sub semnul întrebării, că îi va fi dificil sau poate chiar imposibil acestuia să aducă dovezi reale de competenţă, îi poate recomanda să amâne intrarea în procesul de evaluare până în momentul în care va acumula suficiente cunoştinţe şi experienţă practică pentru a-şi dovedi competenţa.
Decizia de intrare în procesul de evaluare aparţine însă candidatului care, în urma discutării fişei de autoevaluare şi ţinând seama de recomandările făcute de către evaluator, hotărăşte dacă intră în procesul de evaluare pentru o unitate de competenţă, un grup de unităţi sau pentru întreaga ocupaţie.

4. Pregătirea candidatului pentru evaluare

Evaluatorul prezintă candidatului metodele de evaluare care vor fi utilizate în procesul de evaluare a competenţelor, clarifică modul în care candidatul îşi va demonstra competenţa şi îi explică modul în care va trebui să prezinte dovezile de competenţă produse anterior.

5. Planificarea şi organizarea procesului de evaluare

Evaluatorul planifică şi organizează procesul de evaluare, de comun acord cu candidatul. El se asigură totodată că metodele de evaluare stabilite precum şi programarea desfăşurării procesului de evaluare au
fost agreate atât de candidat cât şi de conducerea centrului de evaluare. Durata procesului de evaluare nu trebuie să depăşească 30 de zile.

6. Culegerea dovezilor de competenţă

În evaluarea competenţelor profesionale, dovezile de competenţă produse de candidat sunt judecate în raport cu aspectele critice stabilite pentru fiecare unitate de competenţă din standard. Dovezile de competenţă sunt culese dintr-o gamă largă de surse.
Dovezile de competenţă directe sunt culese în cadrul procesului propriu-zis de evaluare prin aplicarea unor instrumente de evaluare relevante pentru demonstrarea competenţei ( observarea directă sau simulare, întrebări orale, proiect, test scris ).
Dovezile de competenţă indirecte sunt prezentate de către candidat ca produse ale activităţilor realizate anterior evaluării ( portofoliu, rapoarte de la terţi, proiecte, diplome de calificare, înregistrări ).
Evaluatorul va sintetiza pe fiecare dovadă produsă de candidat aspectele critice care au fost acoperite de aceasta.
Dovezile de competenţă suplimentare sunt necesare în situaţia în care prin analizarea dovezilor directe şi indirecte evaluatorul nu a putut adopta decizia „competent” ( nu au fost acoperite integral aspectele critice specifice fiecărei competenţe sau nu a fost demonstrată competenţa în toate contextele menţionate în standard ). Dovezile suplimentare se obţin prin aplicarea altor instrumente de evaluare.

7. Analizarea dovezilor şi luarea deciziei privind competenţa

Dovezile de competenţă sunt analizate şi judecate de evaluator în raport cu aspectele critice corespunzătoare unităţilor de competenţă stabilite de candidat, pe baza următoarelor principii:
Validitate – dovezile de competenţă se referă în mod clar şi direct la activităţi, rezultate şi cunoştinţe descrise în unităţile de competenţă pentru care se face evaluarea
Autenticitate – dovezile sunt produse nemijlocit de către candidat
Calitate – cunoştinţele şi deprinderile demonstrate de candidat sunt la nivelul calitativ prevăzut în unităţile de competenţă pentru care se face evaluarea
Transferabilitate – dovezile demonstrează capacitatea candidatului de a aplica cunoştinţe şi deprinderi într-o gamă variată de contexte
Actualitate – dovezile produse de candidat sunt recente şi reflectă capacitatea actuală a acestuia de a realiza activităţile descrise în unitatea de competenţă evaluată
Suficienţă – dovezile sunt suficiente pentru a demonstra competenţele în toată complexitatea lor.

8. Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării

Evaluatorul înregistrează rezultatele evaluărilor efectuate în dosarul de evaluare al fiecărui candidat.
Dovezile rezultate din teste scrise, întrebări orale, observare directă, simulare, rapoarte, proiecte, portofoliu pot fi incluse direct în dosarul de evaluare sau ca anexă.
Pentru a menţine confidenţialitatea rezultatelor evaluării, se recomandă ca accesul la înregistrări să fie limitat la: evaluator candidat verificator intern/ verificator extern Fiecare centru de evaluare elaborează propria procedură în ceea ce priveşte înregistrarea informaţiilor care decurg dintr-o evaluare şi accesul la acestea.
La sfârşitul evaluării, evaluatorul oferă candidatului un feedback prin care, în cazul în care decizia a fost „încă nu competent” pentru unele unităţi de competenţă, precizează ce cunoştinţe sau deprinderi practice îi lipsesc acestuia pentru demonstrarea respectivelor competenţe. De asemenea, după caz, îi recomandă căile pe care le poate urma pentru obţinerea acestora. Şi în situaţia evaluărilor finalizate cu decizia „competent”, evaluatorul poate face o serie de recomandări pentru candidat. Ele vizează aspecte legate de atitudine, stil, eficienţă care pot fi îmbunătăţite crescând astfel performanţa profesională a acelei persoane.
Informaţiile oferite candidatului trebuie să fie echilibrate, clare şi la obiect.
La fel de important este şi feedback-ul pe care candidatul îl dă evaluatorului pentru că el contribuie la creşterea calităţii muncii acestuia din urmă şi, în mod implicit, la creşterea prestigiului centrului de evaluare.

9. Eliberarea certificatului de competenţă

Persoana declarată competentă în urma procesului de evaluare primeşte un certificat de competenţe profesionale. În certificatul de competenţe profesionale sunt menţionate unităţile de competenţă pentru care persoana a fost declarată competentă. Certificatul se completează de către secretarul centrului de evaluare.
TARIFE:
Tarifele sunt diferențiate în funcție de ocupația/calificarea dorită. Astfel, se poate solicita o ofertă de preț la adresa de email: sibarocertificate@yahoo.com

CADRU LEGAL 

1. Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, privind formarea profesională a adulților.

2. Procedura de evaluare si certificare a competentelor profesionale  obtinute pe alte cai decat cele formale aprobata prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 4543/468/2004.

3. Criterii de performanță pentru autorizarea CENTRELOR DE EVALUARE, aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Metodologia pentru stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluator si evaluatorilor externi, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Naționale  nr. 3629/2018.

LISTA COMPLETĂ A PROGRAMELOR DE EVALUARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE

 1. ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICĂ
 2. BĂIEȘ
 3. CAMERISTĂ
 4. GATERIST LA TĂIAT BUȘTENI
 5. ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU
 6. INSTALATOR APĂ – CANAL
 7. INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO – SANITARE ȘI DE GAZE
 8. MECANIC VULCANIZATOR
 9. OPERATOR MAȘINI – UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ
10. OPERATOR LA RECOLTAREA ȘI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI (Drujbist)
11.OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE 
12. STIVUITORIST (Fără I.S.C.I.R.)
13. SUDOR ELECTRIC
14. TÂMPLAR UNIVERSAL
15. ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR