ÎNTREBĂRI FRECVENTE


EVALUAREA ȘI CERTIFICAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE

Certificatele obţinute atât în urma unui curs de calificare sau a unui curs de iniţiere / perfecţionare şi cele de competenţe profesionale sunt echivalente. Diferenţă esenţială este ca prin procesul de evaluare şi certificare competenţele sunt demonstrate / certificate, în timp ce, prin formarea profesională acestea sunt formate. Formarea profesională se adresează persoanelor care vor să înveţe o meserie, în timp ce evaluarea competenţelor se adresează acelor persoane care au deja experienţa în muncă şi urmăresc, obţinerea unui certificat care să le ateste competenţele profesionale.

DA. Pentru a obţine certificatul de competenţe profesionale este nevoie doar de cunoaşterea meseriei pentru care se doreşte certificarea.

Specialişti cu experienţa recentă de muncă şi/sau de coordonare în ocupaţiile/calificările pentru care sunt desemnaţi de centrul autorizat să efectueze evaluări şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

 • Au studii superioare în domeniul pentru care evaluează,
 • Au experienţă profesională demonstrată,
 • Sunt certificaţi de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA/CNCFPA) pe baza standardului de Evaluator de competenţe profesionale.

Procesele de evaluare și certificare a competențelor profesionale se desfăşoară la sediul centrului de evaluare autorizat şi la unitățile de profil care asigură dotările necesare pentru observarea în condiții reale de muncă.

În urma procesului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, evaluatorul trebuie să ia decizia de competenţă, consemnând ”competent” sau ”încă nu competent”.

Dacă în urma evaluării nu sunteți mulţumit de decizia “încă nu competent”, raportată la anumite unităţi de competenţă, aveţi dreptul de a face contestaţie, pe care o depuneţi la Centru de evaluare Sibaro SRL în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei.

În consecință Centru de evaluare desemnează un alt evaluator de competenţe profesionale care organizează un nou proces de evaluare pentru unităţile de competenţă care fac obiectul contestaţiei.

Evaluarea evidenţiază capacitatea unei persoane de a integra cunoştinţele teoretice cu deprinderile practice şi cu capacitatea proprie de gândire, analiză şi sinteză pentru a efectua activităţi şi a obţine rezultate la nivelul calitativ descris în standard. Astfel, evaluarea competenţelor oferă garanţia că o persoană a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în standardul pe baza căruia a fost evaluată.

Cu toate că funcţia principală a evaluării competenţelor este să certifice competenţa şi să acorde recunoaştere profesională unei persoane, ea mai poate fi utilizată şi în alte scopuri cum ar fi:

 • recrutarea personalului într-o întreprindere sau instituţie;
 • selectarea personalului pentru diferite funcţii dintr-o organizaţie;
 • determinarea nivelului de pregătire al unei persoane care parcurge un curs său program de formare profesională;
 • direcţionarea şi urmărirea perfecţionării profesionale a personalului;
 • identificarea unor noi utilizări ale deprinderilor deja existente într-o organizaţie în vederea unei restructurări;
 • diagnoza performanţelor angajaţilor dintr-o companie sau instituţie oarecare.

Conform legislaţiei în vigoare furnizorul de servicii de evaluare a competenţelor profesionale are obligaţia de a elibera certificatul de competenţe profesionale în termen de maxim 30 de zile de la finalizarea procesului de evaluare (susţinerea examenului).

Certificatele sunt recunoscute şi au valabilitate la orice angajator de pe teritoriul României sau al statelor membre UE.


 

CURSURI

Curs autorizat A.N.C.(Autoritatea Naţională pentru Calificări), M.M.J.S. (Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale) şi M.E.N.(Ministerul Educaţiei Naţionale).
Obţinerea unui certificat de absolvire/calificare cu recunoaştere naţională şi internaţională(prin apostilare).
Cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.
Pregătirea profesională alături de formatori cu experienţă teoretică şi practică.
Costul cursului include toate taxele aferente participării:

 • acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice;
 • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 • suport de curs și alte resurse bibliografice;
 • sustinerea examenului de absolvire;
 • eliberarea certificatului de absolvire/calificare.

Pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne.
Tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.

Pentru a te putea înscrie la un curs, este necesar să îndeplineşti condiţiile de acces din punct de vedere al studiilor, specificate în prezentarea cursului.

Şedinţele de curs se desfăşoară în timpul săptămânii după-masă.

La cursurile de calificare, iniţiere, specializare sau perfecţionare, cursanţii vor participa în clasă (tip de studiu „faţă în faţă”). Orele de curs se împart în ore de teorie şi ore de practică, în funcţie de specificul cursului (după caz, aplicaţii practice în clasă, practică sau lecţii vizită), fiind structurate pe discipline.
La sfârşitul fiecărei discipline, se organizează şedinţe de evaluare pe parcurs. Notele obţinute se consemnează în catalogul participanţilor la programul de formare profesională.

Conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, una din obligaţia beneficiarului programului de formare profesională este de a frecventa programul pe întreaga perioadă. Înregistrarea a mai mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a susţine examenul de absolvire.

Participanții la programele de formare profesională susțin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică sau practică. La examenul de absolvire se pot înscrie, pe baza unei cereri, participanţii care au parcurs tematica programului de formare profesională.
Examenul de absolvire reprezintă un set de probe teoretice și/sau practice prin care se constată dobândirea competențelor specifice programului de formare profesională.
Examenul de absolvire se susține în fața unei comisii de examinare constituite din:

a) 2 specialiști din afara furnizorului de formare profesională;
b) un specialist care reprezintă furnizorul de formare profesională.

Aprecierea rezultatelor la probele examenului de absolvire se face prin note de la 1 la 10. Nota minimă pentru promovarea probei scrise este 5 (cinci). Nota minimă de promovare a probei practice este 6 (şase). Media finală la examenul de absolvire o constituie media aritmetică a notelor obţinute la cele două probe de examen, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

Furnizorul de formare profesională eliberează persoanei care a promovat examenul de absolvire a unui program de formare profesională următorul tip de certificat, după caz:
a) certificat de calificare profesională pentru programele de calificare sau recalificare;
b) certificat de absolvire pentru programele de iniţiere, perfecţionare și specializare.
Certificatele se eliberează însoţite de o anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului“, în care se precizează competenţele profesionale dobândite, prevăzute în standardul ocupaţional, respectiv în standardul de pregătire profesională.
Certificatele de calificare profesională sau de absolvire cu recunoaştere naţională, sunt imprimate tip, tipărite pe hârtie specială, având elemente de securizare şi au regimul actelor de studii.

Calificarea = tip de program de formare profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii.

Perfecţionare = tip de program de formare profesională având ca scop actualizarea cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor profesionale şi/sau dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale, ale unei persoane care deţine deja o „calificare/specializare”. Condiţia de acces la acest tip de program este:

 • deţinerea unui certificat de calificare
 • sau

 • deţinerea unui certificat de absolvire a unui curs de specializare.

Competențele profesionale se dobândesc pe cale formală, nonformală sau informală care, în sensul prevederilor OUG 129/2000, republicată, se definesc astfel:
a) prin calea formală se înțelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesională;
b) prin calea nonformală se înțelege practicarea unor activități specifice direct la locul de muncă sau autoinstruirea;
c) prin calea informală se înțelege modalitățile de formare profesională neinstituționalizate, nestructurate și neintenționate contact nesistematic cu diferite surse ale câmpului socioeducațional,familie, societate sau mediu profesional.